اطلاعیه هیئت نظارت برانتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی آبادان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات نهمین دوره هیئت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت ۸ الی ۱۸ روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷ در محل اتاق های شهرستان برگزارخواهد شد.

بدینوسیله از اعضای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند، درخواست می شود از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۶ جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر به دبیرخانه هیئت نظارت بر انتخابات مستقر دراتاق بازرگانی آبادان مراجعه فرمایند.
فرم ثبت نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیات نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود.
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام، مدارک زیر را ارائه کنند:
۱- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)
۲-اصل صورت جلسه اعضای هیئت مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی)
۳- ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبربرای اشخاص حقیقی و حقوقی
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان به استناد بند ۷-۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب ۹۷٫۴٫۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل است:
الف: برای اشخاص حقیقی داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.
ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیئت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود ( که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هیئت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند.)
شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان می شود.
ج: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
ه: عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.

هیئت نظارت برانتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی آبادان