تعرفه های مجاز استفاده از محل تامین ارز «حساب ارزی متقاضی» و «از محل ارز حاصل از صادرات»

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

تعرفه های مجاز استفاده از محل تامین ارز «حساب ارزی متقاضی» و «از محل ارز حاصل از صادرات»

برخی تعرفه های گروه کالایی ۲۴ و ۲۵ نیز به فهرست ردیف تعرفه های مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار اضافه شد

تعرفه_های_مجاز_استفاده_از_محل_تامین_ارز_«حساب_ارزی»_و_«از_محل_صادرات»