انجمن ملی خرما ایران – شعبه خوزستان

انتخابات انجمن ملی خرمای ایران -شعبه خوزستان

سومین دوره انتخابات انجمن ملی خرمای ایران شعبه خوزستان پنجشنبه  مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸در محل  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان برگزار شد.

انتخابات انجمن ملی خرمای ایران شعبه خوزستان با شرکت ۲۳ نفر برگزار شد که پنج نفر به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و ۲ نفر اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند ضمن اینکه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انجمن به مدت یک سال انتخاب شدند.

در این انتخابات هفت نفر به عنوان اعضای هیأت مدیر و ۲ نفر به عنوان بازرس کاندید شدند و رأی گیری به صورت مخفی و قانونی انجام شد و نتایج آن اعلام گردید.

جناب آقای دکتر سید موسی موسوی با ۲۲ رأی، آقای سیدعلی آلبوشوکه ۲۱ رأی، آقای فرهاد ناصرپورکیانی  ۲۰ رأی، آقای دکتر سیدرضا زیتون نژاد موسویان ۱۷ رأی و آقای محمدهادی مقدم با ۱۷ رأی به عنوان اعضای اصلی،

 آقای یعقوب محسنی ۶ رأی و آقای فرشید قربانی ۲ رأی به عنوان اعضای علی البدل و طیبه شاه ولی کوه شوری با ۱۸ رأی به عنوان بازرس اصلی انجمن ملی خرما شعبه خوزستان انتخاب گردیدند.